LegacyCollector

Home | Legacy Firefox Extensions | Content Policy | Contact

Dicionarios de Galego

Author(s):Modo de uso:
* Selecccionar un texto nunha páxina web calquera.
* Pulsar o botón secundario do rato para acceder ao menú contextual.
* Na opción do menú "Procurar", escoller unha das opcións (Real Academia, Estraviz...)

Download files:

dicionarios-de-galego-1.1.xpi
This page is part of the LegacyCollector website.
Disclaimer: All material on this site is property of their respective owners and available under
open licenses to the best of our knowledge. If you are an author and would like anything removed,
then please write an e-mail to legacy [at] collector dot org.